Committees

Organizing Committee

 • Koji Nonobe (Hosei University, Chair)
 • Toshiya Kaihara (Kobe University)
 • Atsuo Suzuki (Nanzan University)
 • Shunji Tanaka (Kyoto University)
 • Yoshitaka Tanimizu (Waseda University)

Executive Committee

 • Shunji Tanaka (Kyoto University, Chair)
 • Hitoshi Iima (Kyoto Institute of Technology)
 • Yoshiyuki Karuno (Kyoto Institute of Technology)
 • Aleksandar Shurbevski (Kyoto University)
 • Daisuke Morita (Aichi Gakuin University)

Program Committee

 • Yoshitaka Tanimizu (Waseda University, Chair)
 • Masahiro Arakawa (Nagoya Institute of Technology)
 • Hiroshige Dan (Kansai University)
 • Toru Eguchi (Hiroshima University)
 • Takehiro Furuta (Nara University of Education)
 • Harumi Haraguchi (Ibaraki University)
 • Takashi Hasuike (Waseda University)
 • Hironori Hibino (Tokyo University of Science)
 • Yosi Hidayat (Institut Teknologi Bandung, Indonesia)
 • Rei Hino (Nagoya University)
 • Naoki Hirabayashi (Osaka Prefecture University)
 • Yudai Honma (The University of Tokyo)
 • Shinji Imahori (Chuo University)
 • Jun Imaizumi (Toyo University)
 • Takashi Irohara (Sophia University)
 • Aya Ishigaki (Tokyo University of Science)
 • Nobuaki Ishii (Kanagawa University)
 • Tomoyasu Ishikawa (Fukushima University)
 • Teruaki Ito (Okayama Prefectural University)
 • Yoo Jaekyu (Kanazawa University)
 • Shungo Koichi (Nanzan University)
 • Minoru Koike (College of Industrial Technology)
 • Michiko Matsuda (Japanese Standards Association)
 • Masashi Miyagawa (University of Yamanashi)
 • Toshiyuki Miyamoto (Osaka University)
 • Ryuhei Miyashiro (Tokyo University of Agriculture and Technology)
 • Eiji Morinaga (Osaka Prefecture University)
 • Hiroshi Morita (Osaka University)
 • Kazuko Morizawa (Osaka Prefecture University)
 • Keisuke Murakami (Kansai University)
 • Koichi Nakade (Nagoya Institute of Technology)
 • Ryosuke Nakajima (The University of Electro-Communications)
 • Tatsushi Nishi (Okayama University)
 • Tatsuhiko Sakaguchi (Kindai University)
 • Kazutoshi Sakakibara (Toyama Prefectural University)
 • Mihiro Sasaki (Nanzan University)
 • Kentaro Sashio (Kozo Keikaku Engineering Inc.)
 • Maiko Shigeno (University of Tsukuba)
 • Shota Suginouchi (Aoyama Gakuin University)
 • Haruhiko Suwa (Setsunan University)
 • Hisashi Tamaki (Kobe University)
 • Ken-ichi Tanaka (Keio University)
 • Takashi Tanizaki (Kindai University)
 • Shunji Umetani (Osaka University)
 • Daisuke Watanabe (Tokyo University of Marine Science and Technology)
 • Tetsuo Yamada (The University of Electro-Communications)